หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-28 13:33:33

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรวัฒน์  นิติบรมัตถ์ธาดา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง"สมบัติผู้ดีกรอบการดำเนินชีวิตตามกระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Google Meet

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ดร.รวิช  ตาแก้ว                      ประธานกรรมการ

2. ดร.ปิยฤดี  ไชยพร                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์    กรรมการและเลขานุการ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5367193546664563/5367193073331277/

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th