หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-28 12:58:02

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4 / 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และอาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา อนุสาขาวิชาปรัชญาตะวันตก ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5756958741021373/5756958534354727/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th