หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แม่ชีณัฐสุดา เชี่ยวเวช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แม่ชีณัฐสุดา เชี่ยวเวช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-09 17:42:52

ขอแสดงความยินดี

กับ

แม่ชีณัฐสุดา  เชี่ยวเวช

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ในหัวข้อ เรื่อง "อรรถปริวรรตการรักษาศีลแปดตามหลักปรัชญาหลังนวยุค :

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2154