หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสาวิทย์ หลาบมาลา”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสาวิทย์ หลาบมาลา”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:12:29

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสาวิทย์ หลาบมาลา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูง: Efficiency of Risk Management for High-Rise Buiding Construction in Chonburi Province” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5137386619645258/5137386129645307/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th