หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุปราณี อุ่ยยะเสถียร”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุปราณี อุ่ยยะเสถียร”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:12:50

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณสุปราณี อุ่ยยะเสถียร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ ปัจจัยกำหนดประสิทธิผลองค์กรดิจิทัลของอุตสำหกรรมค้ำปลีกในประเทศไทย: The Determinants of Digital Organization Effectiveness in the Thai Retail Industry” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5137363359647584/5137362402981013/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th