หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นใหม่

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:13:44

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่ง สกสว.ขอความร่วมมือให้ใช้ตราสัญลักษณ์(Logo) สกสว.ใหม่ ในการเผยแพร่ผลงานรูปแบบต่างๆ เอกสารคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์องค์กรได้ที่ https://www.tsri.or.th/th/about/๑๗/ตราสัญลักษณ์-สกสว

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5137273272989926/5137273072989946/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th