หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:53:32

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต

โดย อาจารย์ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล (อาจารย์ผู้สอน)