หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 23 มกราคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 23 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:49:02

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ โดย google meet วันที่ 23 มกราคม 2564 หัวข้อ “horizon of us” โดย ผศ.ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

ภาพเพิ่มเติมClick