หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:50:18

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 วิชา DAD6937 หัวข้อเฉพาะด้านฯ

โดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)