หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:51:02

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 วิชา ปรัชญาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

โดย อาจารย์ ดร.สำเนียง มณีฉาย (อาจารย์ผู้สอน)