หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ปริญญาเอก และปริญญาโท นิเทศศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก และปริญญาโท นิเทศศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-27 09:54:29

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และ ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา) ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 ปริญญาเอก รุ่นที่ 1, 2 และ 3 รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร เข้าร่วมฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09:00-12:00 ณ ห้อง 2148 ชั้น 4 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา