หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การสอนรายวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
การสอนรายวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-27 09:46:42

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา COM5501 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 2153 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา