หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณชลิดา พันธ์กระวี
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณชลิดา พันธ์กระวี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 15:03:15

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลิดา พันธ์กระวี"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบในการกระจายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา"

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563