หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-26 09:53:28

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว รุ่น 10 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี และ Dr.Behrad Aghaei เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5751040054946575/5751039048280009/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th