หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายชาญชัย วสันตยานันท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายชาญชัย วสันตยานันท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-07-14 09:13:28

ขอแสดงความยินดีกับนายชาญชัย วสันตยานันท์

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ในหัวข้อ เรื่อง "สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทรรศนะของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยการสอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet