หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-05-15 15:56:54

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน โดย รศ.ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี เป็นผู้สอน