หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-25 14:04:13

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง ฯลฯ ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท รายละเอียดตามประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4449352438448683/4449348358449091/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th