หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > งานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564
งานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-25 13:31:46

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2564 (การประชุมออนไลน์) และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4449290868454840/4449289398454987/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th