หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของคุณวรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของคุณวรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 15:04:05

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวรรณนัฎฐา  ขนิษฐบุตร"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "อิทธิพลของกลยุทธ์องค์กร ภาวะผู้นำ การเพิ่มคุณค่าของบุคลากร และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรษัท" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563