หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายอนันธวุฒิ หงษ์ทอง (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายอนันธวุฒิ หงษ์ทอง (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-25 11:28:54

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายอนันธวุฒิ หงษ์ทอง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพขั้นก้าวหน้า" เมื่อวันที่ “๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th