หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-24 10:11:33

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารการจัดการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของเทศบาล" วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5658612064189375/5658600747523840/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th