หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมจัดทำขั้นตอนการส่งจริยธรรมการวิจัย Research integrity
ประชุมจัดทำขั้นตอนการส่งจริยธรรมการวิจัย Research integrity

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-23 13:23:49

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมจัดทำขั้นตอนการส่งจริยธรรมการวิจัย Research integrity เพื่อความซื่อสัตย์สุจริตในการวิจัย โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง มาตรฐานวิชาชีพ และหลักจริยธรรมการวิจัย ซึ่งในทางปฏิบัติ คือ การทำวิจัยในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นมีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในวิธีการทดลองที่ใช้และผลการวิจัยที่เกิดขึ้น และนำไปปรับประยุกต์ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5229408073776445/5229407750443144/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th