หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-23 10:24:19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. สาขาภาษาศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 09 โดยมีคณะกรรมการในการสอบดังนี้ 1. Dr.Behrad Aghaei 2. Dr.Cholthicha Sudmuk และ 3. Dr.Athipat Cleesuntorn

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5229041487146437/5229040663813186/

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th