หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-07-22 10:29:11

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มานพ นักการเรียน เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) และ ดร.มานิต  บุญประเสริฐ เป็นกรรมการ และ นางสาวดาราวรรณ  ดวงบุบผาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีกรรมการบริหารหลักสูตร เข้ารับการประเมินโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มติจากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรปริญญาเอก 3.93 และของหลักสูตรปริญญาโท 3.97 ถือว่าอยู่ในระดับดี ทั้งสองหลักสูตร

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.6003205996396645/6003200203063891/

https://grad.ssru.ac.th

https://ssru.ac.th