หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 10:44:58

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 09 ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ "เรื่อง : การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 


#บัณฑิตวิทยาลัย

#สาขาภาษาศาสตร์สวนสุนันทา

#SSRU

#suwareeyo

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/c04

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th/home