หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวพัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวพัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 10:42:40

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 11 ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การรับรู้ทางสัณฐานวิทยาภาษาอังกฤษในคำที่ซับซ้อนผ่านรหัสสีเพื่อความเข้าใจในการอ่าน" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

#บัณฑิตวิทยาลัย

#สาขาภาษาศาสตร์สวนสุนันทา

#SSRU

#suwareeyo

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/c04

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th/home