หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 13:05:22

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวเมธาวี  ธารดำรงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334806966569888/5334805296570055/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th