หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวชุติปภา ทะสะภาค"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวชุติปภา ทะสะภาค"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 12:55:57

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวชุติปภา ทะสะภาค นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334761686574416/5334760336574551/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th