หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 11:47:54

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564  09:00-12:00 น. วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ดร.ชาญเดช  เจริญวิริยะกุล โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet ร่วมกับชั้นเรียน

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334562566594328/5334562156594369/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th