หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวธีร์ลดา ธีราวัชรเศรษฐ์"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวธีร์ลดา ธีราวัชรเศรษฐ์"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 11:42:22

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นางสาวธีร์ลดา  ธีราวัชรเศรษฐ์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334543876596197/5334540456596539/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th