หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นายจักรกฤช ธนดิตถ์"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นายจักรกฤช ธนดิตถ์"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 11:28:05

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นายจักรกฤช  ธนดิตถ์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334488479935070/5334488023268449/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th