หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ ณ Graduate School of Business, Universiti Sains Malaysia
โครงการอบรมระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ ณ Graduate School of Business, Universiti Sains Malaysia

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-09-13 10:05:53

บัณฑิตวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้
อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายวุฒิชัย สุชรจิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
2. นางอิสราพร นรินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ชมพูศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. นางเปรมวดี ณ นครพนม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ซึ่งได้รับทุนในโครงการอบรมระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ ณ Graduate School of Business, Universiti Sains Malaysia เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 โดยมี Assoc. Prof.Dr.Tan Cheng Ling : Duputy Dean (Research, Postgraduate & Networking) และ Assoc.Prof.Dr.Salmi Mohd Isa : Duputy Dean (Academic, Student & Alumni) ให้การต้อนรับ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Chu Ei Yet และ Dr.Mohammad Iranmannesh เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชม KUFS-USM Japaneses Cultural Centre และ Muzium & Galeri Tuanku Fauzia, USM