หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน
ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-06-27 11:22:32

ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน Graduate School Mini-Conference 2018

1.วาสนา สุขเกษม

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์

3.รองศาสตราจารย์ เกษม ช่วยพนัง

4.นาดิร โยธาสมุทร

5.พระทอง บุตรดี

6.ลดาวัลย์ เจริญศิริ

7.สุกัญญา รอดระกำ

8.นัฐญา สุวรรณท้าว

9.สุวิมล ทองจำรัส

10.กนกอร อุ่นสถานนท์

11.เบญจมาศ ตันสูงเนิน

12.วัฒนา หงสกุล

13.จุฎาภรณ์ อินเถิง

14.สุระ สอนสะอาด

15.พิชญ์พิริยะ กรุณา

16.อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน

17.สุมิตร์ ผูกพานิช

18.กชนันท์ ศุขนิคม

19.อุทัยรัตน์ พิบูลสวัสดิ์

20.กรกมล เลาหบุตร

21.ศิริพร พรหมนา

22.ปิยฉัตร ศรีสุราช

23.ณัชชรีย์ ทรัพย์เย็น

24.พรรณี หรี่จินดา

25.สุนันทา จันทร์ชูกลิ่น

26.ณัฐสุดา ตะเภาพงษ์

27.สิตาพัชร์ ห้องสวัสดิ์

28.วรวัฒน์ ศีลบุตร

29.โยธิน นิลคช

30.อาจารย์ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์

31.อดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์

32.เบญจมาศ สอนคำ

33.มารุต จำลอง

34.เกียรติคุณ เยาวรัตน์

35.ภัทราวดี พิพัฒนเดช

36.นฤมล มูลจวง

37.พุฒิธร จิรายุส

38.รติกร แย้มสรวล

39.วรชัย บุญยิ้ม

40.อาจารย์จิตรเลขา ทาสี

41.ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า

42.จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล

43.นาตยา สิงหาด

44.สุกีตา บินรัตแก้ว

45.ชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

46.สุภาภรณ์ ทองจันทร์

47.ณัฐกาญจน์ เกษรบัว

48.อาจารย์สัญญา บริสุทธิ์

49.มริษา พรหมหิตาทร

50.เนตรทราย สุพรรณ์หนู

51.ภานุชนาถ เพิ่มพูล

52.กฤตพร พัฒนสลิล

53.กุลนาถ ภัททานุวัตร์

54.จิตรลดา ตรีวรรณกุล

55.หนึ่งฤทัย คูหาศักดิ์

56.นิศาชล เกียรติกุญชร

57.เขมขนิษฐ์ พิริยะวรานนท์

58.สุนีรัตน์ จุ่นเจริญ

59.เด่นนภา ปาทะหา

60.อลังการ ธนอมรกาญจน์

61.ดร.พรรณิลัย นิติโรจน์

62.สุจิตรา สรรพคง

63.ณัฐวรรณ์ เพ็ชรฤทธิ์

64.วรรณิดา คชสุนทร

65.พรนภัส พุ่มสิน

66.นพวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์

67.ญาณี เหล่าเจริญนาน

68.วันทนา ฉิ่งวังตะกอ

69.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์

70.ตริตาภรณ์ หมู่ผึ้ง

71.ศิริพร อยู่แก้ว

72.ภาวิดา พาชีรัตน์

73.การัณฑา ประกายพรรณ

74.ณัฐรินทร์ มากเขียนไป

75.ฤทธิไกร ตาแก้ว

76.ปาริชาติ หนูหน่าย

77.สมยศ งิ้วลาย

78.รมิตา สกุลนี

79.ปรรถรัฐศฎา เรืองภู

80.ว่าที่ร้อยตรีจิรพัฒน์ จรัสวิภาวี

81.กิตติยา รินเพ็ง

82.ริญญาภัทร์ ภูวโรจน์พิบูล

83.จิรัญญา โพธิญาณ

84.ไกรศรี ศรีทัพไทย

85.ฐิตานันท์ ชัยโฆษิตภิรมย์

86.นภมณฑ์ วังตระกูล

87.พงษ์ปิติ ผาสุขยืด

88.วงศกร จันทระ

89.ชุมนุมพร มงคล

90.ธีรพงษ์ คงตุก

91.วิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย

92.วรรษา ไหว้ครู

93.อัญชลี เกียรติเผ่าพันธ์

94.ธนากร วงศ์รัตน์วิจิตต์

95.ณัฐพร รักสัตย์

96.ศุทธวิชญ์ นารากุล

97.สุภาวดี หมื่นเจริญ

98.ปุณณัตถ์ คลังเพชร

99.สุมลพร ตะน่าน

100.พีรดา เชื้อผู้ดี

101.ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง

102.ชิสา กันยาวิริยะ

103.สิรินทร์ กันยาวิริยะ

104.สุดธิณีย์ ทองจันทร์

105.พงษ์สิทธิ์ เผื่อนกลาง

106.กานต์สินี วังอินต๊ะ

107.ปวิตรา สอนดี

108.ดร.เมธา หริมเทพาธิป

109.วิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์

110.ภาณุพงษ์ ทินกร

111.วริศรา วัดสิงห์

112.ธนดล กิตติพีรชล

113.สมิธ พิทูรพงศ์

114.ทัศนัย โคตรทอง

115.วรางคณา สุขม่วง

116.Zi Li

117.เอกชัย คูสว่างศรี

118.พสุกานต์ บุญส่ง

119.อานนท์ นันตสุคนธ์

120.พิมพงา วีระโยธิน

121.ภัทรภร ศักดิ์สงวนมนูญ

122.พิมพ์ณัฐ วัฒนสุคนธ์

123.พิมพ์ชนก นุชเนตร

124.ชลชินี บุนนาค

125.วรัทกาญจน์ กุลวิโรจน์โสภณ

126.สุรประภา มีกังวาล

127.ชินดนัย ศิริสมฤทัย

128.กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์

129.พรรณทิพา จิตราวุฒิพร

130.วชิรวิทย์ หอมบุญยงค์

131.ยศนันทน์ แก้วโกมลมาลย์

132.กมลทิพย์ แซ่ท้าว

133.ประยงค์ มีชัย

134.พัชราภรณ์ กมลวาทิน

135.อรทัย ปานเพ็ชร

136.กฤติกานต์ แก้วมา

137.ศิริลักษณ์ ชมแค

138.สนธยา แสงส่อง.pdf

139.เบญจรัตน์ พรมวงษ์

140.ธนาวุฒิ เหลืองสุบิน

141.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน

142.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน

143.ภาณุรุจ ไทรจำปา

144.จตุรพร แก้วลอย

145.ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง

146.อุษา เทวารัตติกาล

147.วีระวัฒน์ ดาริชาติ

148.ภัควลัญชญ์ พิเชฐพันธุ์

149.วิวรรธน์ เจียรรุ่งแสง

150.อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก

151.ดร.นครินทร์ ชานะมัย

152.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สารสุข

153.อภิฤดี หาญณรงค์

154.คุณากร มั่นชื่น

155.ธีระวิทย์ วงศ์วรัญญู

156.ณัฐสุดา อ้นทอง

157.ร้อยตำรวจโทหญิงณัฐธยาน์ ภมรรัตนกุล

158.อรชา พรหมประสิทธิ์

159.ภัคสุภางค์ มาปรีดา

160.อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

161.ดร.ดวงทิพย์ กันฐา

162.อนุสรณ์ เริ่มฤกษ์

163.วรารัตน์ เทียนเมืองปัก

164.รัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์

165.ฤทัยรัตน์ เวียงจันดา

166.ไพบูลย์ ภักดีพินิจ

167.นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุ

168.ณัฐพล วัฒนาศิริกุลชัย

169.อารีวัลย์ บุญยัง

170.ไอยเรศ งามแฉล้ม

171.สันติภาพ สีเผือก

172.รัญชิดา เพียรชนะ

173.วีรพงษ์ ตามกลาง

174.สุดารัตน์ ธานี

175.สายสุนีย์ ผาสุขคีรี

176.ปฏิพัทธ์ พิมุขทวีสิทธิ์

177.ปริศนา วงษ์แดง

178.ศิรณวิชญ์ คชมะเริง

179.น้ำหวาน ดาราวรรณ์

180.อรรถพล ฉิมพูลสุข

181.วิรงรอง คงมณีเงิน

182.กณิษา แปดด่านจาก

183.สุปรีย์วรรณ น้อยปุก

184.สุภชัย แก้วสีแดง

185.ศรายุทธ รัตนภูมิ

186.ปรียา ยิ้มหยอก

187.พระมหาสุริยา ด้วงติลี

188.เอกราช รักเมือง

189.กฤติกา ผลเกิด

190.เปรมวดี ณ นครพนม

191.วิเชียร หรรษานิมิตกุล

192.พันตำรวจเอก ดร.นพดล บุรณนัฏ

193.วงศ์ยศ เกิดศรี

194.วารุณี สายทอง

195.หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา

196.กณิก เฉลิมพักตร์

197.วุฒิชัย สุชรจิต

198.ศรีน้ำเพชร กิจสุวรรณ

199.สิบตำรวจตรีหญิงฐิติมา ชุ่มเชื้อ

200.อิสราพร นรินทร์

201.ธีรสมร หนูมา

202.อัจฉรา คำยา

203.รุจิราภรณ์ ยุกตานนท์

204.ปารณัท วิทยรุ่งโรจน์

205.วุฒิกร มะลิคง

206.ณิชดาภา ทิพรังศรี

207.พิภพ พลอาสา

208.มังครัช ทองภูธรณ์

209.พุฒิพงศ์ พุทธวงศ์

210.ชาคียา บุญยรัตน์

211.ร้อยตำรวจโทนพพร เศรษฐีสมบัติ

212.นพวรรณ บานชื่น

213.ดารณี เลยะกุล

214.อริสา หมอบอก

215.อารีย์ จิวรรักษ์

216.เชาวดี สิทธิพิทักษ์

217.เกียรติสุดา เชื้อสุพรร

218.ชินะวัฒน์ อำนวยพล

219.เบญจพร ถูกดี

220.ชิดชนก โสภะบุญ

221.ไอลดา สำลวน

222.เอกชัย ปรักกมะกุล

223.ไพจิตรา ถาวร

224.สมชาติ เกตุพันธ์

225.เสาวลักษณ์ แก่นทองแด

226.นรากร ทองนิติธรกุล

227.อภิสิทธิ์ บุญทรง

228.สุพัตราพร คุ้มทรัพย์

229.ทศวัฏฏ์ วิเศษสัมมาพันธ์