หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดโครงการการวิจัยและพัฒนาในระดับพรีคลินิค
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดโครงการการวิจัยและพัฒนาในระดับพรีคลินิค

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-17 09:59:35

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ได้จัดโครงการการวิจัยและพัฒนาในระดับพรีคลินิค โดย วิทยากรรับเชิญพิเศษ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.จีรเดช  มโนสร้อย และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ภญ.วรัญญา  มโนสร้อย 

ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวทางการเขียนงานวิจัย และการวิจัยสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ