หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-19 13:51:19

วันที่ 5 มกราคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะอาจารย์ ประธานรุ่นนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่

????รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

#เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่2565

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5445482422169008/5445478542169396/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th