หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บั ณฑิตวิทยาลัย ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บั ณฑิตวิทยาลัย ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-17 10:51:25

รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

        กลุ่มความรู้ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทำ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ"

รายงานผลการดำ เนินงานการจัดการความรู้

         กลุ่มความรู้ "วิจัยและบรการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย"