หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
ประชาสัมพันธ์การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-17 13:02:06

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริมการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงมีหนังสือขอความอนุเคราะห์สถาบันการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงทั้ง ๔ ฉบับ ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (ฉบับที่ ... พ.ศ. ...

4. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https://www.mhesi.go th) หรือ QR Code ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4425969017453692/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th