หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายปฐมพงศ์ เทพพรหม"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายปฐมพงศ์ เทพพรหม"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 14:58:31

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “นายปฐมพงศ์ เทพพรหม" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5637007066349875/5637006049683310/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th