หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การบรรยายเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การบรรยายเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 12:44:29

การบรรยายเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ Ep.1 โดยอาจารย์ นพ.ธารา ชินะกาญจน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/videos/4468753043230866

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th