หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2565
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-03-27 09:53:51

Download
1. ใบสมัคร
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2566
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. วัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 วันที่ 16 มกราคม 2566 (คลิ๊กที่นี่)  แล้วจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดย ไม่ได้รับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือก สามารถเลือก สมัครสอบได้เพียง 1 สาขา วิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามิสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
(ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท)