หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2017-10-19 09:40:57

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอน ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายภูริชญา ไผ่ทอง นักศึกษาปริญญาโท ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชั้น 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภานในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้