หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ร.ต.ท.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ นักศึกษา ป.โท รุ่นที่ 25
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ร.ต.ท.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ นักศึกษา ป.โท รุ่นที่ 25

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 13:11:27

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ร.ต.ท.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ นักศึกษา ป.โท รุ่นที่ 25 ในหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบรอยกดบนกระดาษแผ่นรองในกระดาษแต่ละชนิดด้วยเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร

คณะกรรมการประกอบด้วย

1. รศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ    ประธานกรรมการสอบ

2. พล.ต.ต.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล                 กรรมการและเลขานุการ 


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5305110959539489/5305109896206262/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th