หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุชัญญา กุศลสกาวรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุชัญญา กุศลสกาวรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 13:03:49

????ขอแสดงความยินดีกับ???? น.ส.สุชัญญา กุศลสกาวรัตน์ นักศึกษา ป.โท รุ่นที่ 18 ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) ได้ระดับคะแนน “Good” "ดี" โดยศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานในผู้ป่วยคดีถูกกระทำชำเรา

คณะกรรมการประกอบด้วย

1. พล.ต.ต.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร            ประธานกรรมการสอบ

2. รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล              กรรมการและเลขานุการ

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

www.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5305098852874033/5305094499541135/

www.ssru.ac.th