หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ พระอดิศร แก่นมะนิตัน
ขอแสดงความยินดีกับ พระอดิศร แก่นมะนิตัน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 10:59:49

ขอแสดงความยินดีกับ "พระนักศึกษา” พระอดิศร แก่นมะนิตัน  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304830612900857/5304829169567668/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th