หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ พระศิวฤทธิ์ ชัยทน
ขอแสดงความยินดีกับ พระศิวฤทธิ์ ชัยทน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 10:47:44

ขอแสดงความยินดีกับ  "พระนักศึกษา” พระศิวฤทธิ์  ชัยทน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304807286236523/5304802722903646/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th