หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรางค์รัตน์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรางค์รัตน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 10:40:43

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นางสาวสุรางค์รัตน์  เพิ่มพูนศรีศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 


http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304793009571284/5304788982905020/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th