หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ นายสัมฤทธิ์ แซ่เจียง
ขอแสดงความยินดีกับ นายสัมฤทธิ์ แซ่เจียง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 10:32:12

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายสัมฤทธิ์  แซ่เจียง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304767422907176/5304766176240634/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th