หน้าหลัก > ข่าว > แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3
แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-08-24 15:45:43

แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้ังที่ 3

Mr.yu ching chen.

ดร.พรพิศ งามพงษ์

ดร.พันยา เขียวบุญจันทร์.

นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน

นางณัฐริณี ศิวะพรประสงค์

นางทัศนีย์ แพงบุดดี

นางภัทรส อินทร์ช่วย

นางรุจิรา กองจันทร์

นางลลิสา สหนาวิน

นางสาวกรรณิการ์ คงนาม

นางสาวกษมาพร ยังส้มป่อย

นางสาวกัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์

นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

นางสาวกาญจนา รูปสูง

นางสาวเกษรินทร์ เจริญสุข

นางสาวจันจิรา โชติเอี่ยม

นางสาวจิระวดี สินทร

นางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ

นางสาวจุฑารัตน์ วิริยะ

นางสาวฉันทิสา ทาจินะ

นางสาวชลทิพย์ จันทร์จำปา

นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์

นางสาวชุติกัญญา ทองธารา

นางสาวซาลีฮา สาและ

นางสาวณลชา สอนวิชา

นางสาวณิชา เกตุงาม

นางสาวณิชารีย์ กิตติคุณศิริ

นางสาวเทพอาภรณ์ มุ่งฝูงกลาง

นางสาวธัญลักษณ์ พรหมศร

นางสาวธีรดา มหายาโน

นางสาวนันทนา ทวีชาติ

นางสาวนิจ ประเสริฐผล

นางสาวนิตยา ใจดี

นางสาวนิตยา ปะอินทร์

นางสาวนิภาพร แสงประทุม

นางสาวนุช ประเสริฐผล

นางสาวนุชนาฎ เพชรชำนาญ

นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ์

นางสาวบรรพตี รำพึงนิตย์

นางสาวเบญจศิลป์ เหล่าวงษี

นางสาวประภัสสร จิตเที่ยง

นางสาวปาจรีย์ หุตินทะ

นางสาวปานียา ณัฐชนาวรเดช

นางสาวปิยะนุช ทิมคร

นางสาวพนิดา สุภาพอาภรณ์

นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์.

นางสาวพัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง

นางสาวพิกุลแก้ว หอมหวล

นางสาวพิมณัฐชญา สุขกาย

นางสาวภัทราภรณ์ ด้วงเรือง

นางสาวมณีรัตน์ เพชรอินทร์

นางสาวรพีพรรณ มณีอินทร์

นางสาวลฎาภา ช่างหลอม

นางสาววรัญญา พุทธคาวี

นางสาววันวิสา แก้วไทรคต

นางสาววาสิณี สมบัติ

นางสาววิจิตรา สีแดงก่ำ

นางสาวไวชญานีก์ แซ่ตั้ง

นางสาวศิริภัทร นิติกรนุสรณ์

นางสาวศิริรัตนา เปียจำปา

นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์

นางสาวสนทนา สุขใจ

นางสาวสาธิตา แดงภิรมย์

นางสาวสุฐิตา โอภาษี

นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์

นางสาวสุรภา อุทธา

นางสาวโสภิดา ทิพย์สวัสดิ์

นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย

นางสาวอรอุมา แก้วสิทธิ์

นางสาวอรอุมา สุวรรณ

นางสาวอลิษา แสงพุ่ม

นางสาวอสมาภรณ์ คีรีนะ

นางสาวอัจฉราพร ธีระสุนทรไท

นางสาวอัจฉริยา อิ่มรส

นางสาวอัญธิดากรณ์ ไชยคิรินทร์

นางสาวอาภาพร หมอประเสริฐ

นางสาวอิสรีย์ จิตต์สมนึก

นายกรกช สกุลฐิติธนานนท์

นายกฤติน หินซุย

นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์

นายกัมปนาท แก้วใหญ่

นายจิรวุฒิ แดงสอาด

นายชัยญา นพคุณวิจัย

นายชินกฤต อุดมลาภไพศาล

นายณัฏฐโชติ จันทร์เพ็ชร

นายณัฐภัทร ศิริคง

นายติณณ์ จงเจริญในธรรม

นายธนกร ลิ้มสวัสดิ์

นายธนโรจน์ ทิมอุดม

นายธเนตร รากะเสน

นายนุกูล ส่งสมบูรณ์

นายบุญสนอง นกยูงทอง

นายประพันธ์ แสงใส

นายประมวล พรมไพร

นายปราชญา เทียมผาสุข

นายพงศภัค ราชาภรณ์

นายพงษ์ธร แก้วยองผาง

นายยลวุทธ์ เกตุเที่ยงกิจ

นายวรากร อัศวเริงยุทธ

นายวรายุ ศิรินนท์

นายวีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์

นายศรัณยู ปริมาณ

นายศรายุทธ สถานอุ่น

นายสมยศ งิ้วลาย

นายสรณ์พัชร สรพรหม

นายสุรเดช ว่องเจริญพร

นายโสภณัฐ จาบทอง

นายอธิวัฒน์ อัศวศิรโยธิน

นายอนุพงษ์ พูลพร

นายอารีย์ จิวรรักษ์

นายอิสริยชัย นามบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพู โกติรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา

ร้อยตรีหญิงธารีรัตน์ พลรักษ์

ร้อยตรีหญิงประภาพร มาชัยภูมิ

ร้อยตรีหญิงสินิทธ์ อโศกบุญรัตน์

ร้อยตำรวจเอกเกริกฤทธิ์ มณีจักร

ร้อยตำรวจเอกหญิงฐิติชญา เหลืองไพโรจน์

ร้อยตำรวจเอกหญิงหทัยชนก พิมพะกุล

ร้อยโทหญิงจิตรภากร ภักดี

ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล