หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม "ปรัชญา ๒๐๒๓: แดนสุขาวดีของพระอมิตาภะพุทธเจ้า" (สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์)
กิจกรรม "ปรัชญา ๒๐๒๓: แดนสุขาวดีของพระอมิตาภะพุทธเจ้า" (สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-15 15:08:16

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "ปรัชญา ๒๐๒๓: แดนสุขาวดีของพระอมิตาภะพุทธเจ้า" โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Lopon Natsok Zugchen จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้อง ๒๑๕๗ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0JadNdS8BudUbPG2vvJ7HotbiGjgQM85fa1jqriWfwVgY9r92QqqouWi6BfMiupDkl

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #ปรัชญาสวนสุนันทา 

#สวนสุนันทา #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปรัชญาและจริยศาสตร์ 

#บัณฑิตวิทยาลัย