หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite ในวันที่ 17กรกฎาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 หัวข้อ "วิจัย 2"
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite ในวันที่ 17กรกฎาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 หัวข้อ "วิจัย 2"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-09 15:35:29

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite ในวันที่ 17กรกฎาคม  2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 หัวข้อ "วิจัย 2" โดย อาจารย์ ดร.รวิช  ตาแก้ว และ ผศ.ดร.เมธา  หริมเทพาธิป  "เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ซ้อมนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ"

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th